Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Pismo Święte

W trosce o użytkowników aplikacji Pismo Święte przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników aplikacji gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

Administratorem gromadzonych danych jest spółka Stermedia sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław, KRS 0000341522, NIP 898-21-67-348, zwany dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników aplikacji Pismo Święte, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom aplikacji Pismo Święte realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie wiadomości email do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: biblia@stermedia.pl z adresu email podanego podczas rejestracji w aplikacji Pismo Święte.

W związku z korzystaniem z aplikacji Pismo Święte Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email, imię, nazwisko, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w aplikacji. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia określonych usług w ramach aplikacji Pismo Święte.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez aplikację Pismo Święte.

Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników aplikacji. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników aplikacji.

Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności: stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej; do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Stermedia sp. z o.o.; zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane; prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia prośby o usunięcie danych na adres email: biblia@stermedia.pl.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszej aplikacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres biblia@stermedia.pl

Z Panem Bogiem :)